FIELD RELATIONSHIPS: (BuildAssemblyComponentItemLine). InventorySiteLocationRefFullName
(UK-VERSION)
TABLE FIELD
InventorySiteLocationFullName