FIELD RELATIONSHIPS: (BuildAssemblyComponentItemLine). ItemInventoryAssemblyRefFullName
(UK-VERSION)
TABLE FIELD
ItemInventoryAssemblyFullName