FIELD RELATIONSHIPS: (BuildAssemblyComponentItemLine). InventorySiteLocationRefFullName
(USA-VERSION)
TABLE FIELD
InventorySiteLocationFullName