FIELD RELATIONSHIPS: (BuildAssemblyComponentItemLine). ItemInventoryAssemblyRefFullName
(USA-VERSION)
TABLE FIELD
ItemInventoryAssemblyFullName